Hysbysiad Preifatrwydd

Trwy gydol eich taith addysgol gyda Choleg Penybont, byddwn yn casglu, prosesu, storio a rheoli data sy’n ymwneud  â’ch gwybodaeth bersonol, statws meddygol/iechyd, anghenion dysgu ychwanegol, a’ch hanes cyflogaeth ac addysg. Byddwn hefyd yn buddsoddi diddordeb mewn data sy’n gysylltiedig â’ch cynnydd, presenoldeb, llwyddiant, lles, a’ch diogelwch ar gyfer y cwrs/cyrsiau yr ydych yn ymrestru arno/arnynt.

Trwy ymrestru yng Ngholeg Penybont, rydych yn rhoi caniatâd pendant i’r data hyn gael eu casglu amdanoch chi a’u storio ar system y coleg.  Defnyddir y data a gedwir at ddibenion cyllid, ystadegol, gweinyddol, a monitro sy’n ymwneud â’ch astudiaethau. Bydd Coleg Penybont ond yn cadw’ch gwybodaeth cyn hired ag y mae ei hangen, a bydd yn ei dinistrio yn gyfatebol â hynny ac yn unol â’r amserlen gadw.

O dan y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) 2018, mae gennych hawl i gael copi o’r wybodaeth a gedwir amdanoch chi, a’r hawl i ofyn i’r wybodaeth hon gael ei dileu ar unrhyw adeg wedi i’ch astudiaethau yng Ngholeg Penybont ddod i ben.

Trwy gydsynio i’r hysbysiad preifatrwydd hwn, rydych chi’n rhoi caniatâd i Goleg Penybont i gasglu, prosesu a storio eich data personol ar system myfyrwyr Coleg Penybont.

Enw’r Myfyriwr:

Llofnod y Myfyriwr:

Dyddiad Cydsynio:

Defnyddir y wybodaeth bersonol ac addysgol a gesglir amdanoch chi ar gyfer amrywiaeth o ddibenion mewnol yng Ngholeg Penybont, a hefyd gan y sefydliadau trydydd parti / cyrff cyllido a ganlyn:

Llywodraeth Cymru

Gyrfa Cymru

Cyllid Myfyrwyr Cymru

Cyrff Dyfarnu (ar gyfer y cymwysterau yr ydych chi’n eu hastudio)

Asiantaeth Ariannu Sgiliau

Eich ysgol (os yw eich astudiaethau trwy gwrs partneriaeth ysgol)

Cyflogwyr (os yw eich Cyflogwr yn noddi eich astudiaethau)

Darparwyr Hyfforddiant (os yw eich astudiaethau ar y cyd â darparwr hyfforddiant dysgu yn y gwaith)

Prifysgol Cymru (os yw eich astudiaethau ar y cyd â phartneriaeth Prifysgol)

Ni fydd Coleg Penybont yn trosglwyddo’ch gwybodaeth i drydydd parti heb gael eich caniatâd yn gyntaf.

Trwy gydsynio i’r hysbyseb preifatrwydd hwn, rydych chi’n rhoi caniatâd i Goleg Penybont:

Rhannu eich data personol gyda unrhyw drydydd parti a nodwyd uchod.

Defnyddio eich gwybodaeth gyswllt at ddibenion marchnata ar gyfer buddion presennol/dyfodol y coleg.

Cysylltu â’ch rhiant/gwarcheidwad ynglŷn â’ch astudiaethau a’ch presenoldeb (ar gyfer myfyrwyr dan 18 oed).

Enw’r Myfyriwr:

Llofnod y Myfyriwr:

Dyddiad Cydsynio:

Gallwch dynnu eich caniatâd yn ôl ar unrhyw adeg trwy gysylltu â Cerianne Morgan (camorgan@bridgend.ac.uk Rheolwr MIS Coleg Penybont)

Fel myfyriwr yng Ngholeg Penybont mae gennych hawl i wneud cwyn ffurfiol yn ymwneud ag unrhyw doriadau cyfrinachedd data posibl, neu’n ymwneud ag unrhyw wrthwynebiadau sydd gennych chi am gynnwys yr hysbysiad preifatrwydd hwn.  

Pe hoffech chi wneud cwyn, anfonwch hi yn ysgrifenedig at:

Sefydliad – Coleg Penybont, Heol y Bont-faen, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 3DF

Swyddog Diogelu Data – Nerys GImblett (ngimblett@bridgend.ac.uk)

Fersiwn 1.1 – 16 Mai 2018

Privacy Notice

Throughout your educational journey with Bridgend College, we will collect, process, store and manage data relating to your personal information, medical/health status, additional learning needs, educational and employment history.  We will also invest an interest in data related to your progress, attendance, success, wellbeing and safeguarding for the course(s) you are enrolling on.

By enrolling in Bridgend College you are giving explicit consent for this data to be collected about you and stored in the college system, and shared with Welsh Government.  The data held will be used for funding, statistical, administrative and monitoring purposes relating to your studies. Bridgend College will only keep your information for as long as is needed, and destroy it accordingly inline with the retention schedule.

Under the General Data Protection Regulation 2018, you have the right to a copy of the information held about you, and the right to request deletion of this information at any point when studies have ceased at Bridgend College.

By consenting to this privacy notice you are giving Bridgend College permission to collect, process and store your personal data on the Bridgend College student system.

Student Name:

Student Signature:

Date of Consent:

The personal and educational information collected about you is used for a variety of internal purposes within Bridgend College, and also by the following third party organisations/funding bodies:

Careers Wales

Student Finance Wales

Awarding Bodies (for the qualifications you are studying)

Skills Funding Agency

Your school (if your studies are through a school partnership course)

Employers (If your studies are sponsored by your Employer)

Training Providers (If your studies are in conjunction with a work-based learning training provider)

University of Wales (if your studies are in conjunction with a University partnership)

Bridgend College will not pass on your information to another third party without first obtaining your consent.

By consenting to this privacy notice you are giving Bridgend College permission to:

Share your personal data with the third parties identified above.

Use your contact information for marketing purposes for current/future college interests

Contact your parent/guardian regarding your studies and attendance (for students below the age of 18).

Student Name:

Student Signature:

Date of Consent:

You may withdraw consent at any time by contacting Cerianne Morgan (camorgan@bridgend.ac.uk Bridgend College MIS Manager)

As a Bridgend College student you have the right to make a formal complaint relating to any possible data breaches or any objections you may have with the content of this privacy notice.  

If you wish to make a complaint, please send it in writing to:

Organisation – Bridgend College, Cowbridge Road, Bridgend, CF31 3DF

Data Protection Officer – Nerys GImblett (ngimblett@bridgend.ac.uk)

Version 1.2 – 21st June 2018